Medborgarna Hearing om UFO Offentliggörande // Citizen Hearing On UFO Disclosure

ORIGINAL POST.

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/29/citizen-hearing-on-disclo_0_n_3175272.html?ref=topbar#16_ufo-history-panel-kicks-off-with-sirius-documentary-exec-prod-steven-greer

——————————————————————————————————————

SWEDISH

Är den federala regeringen ärlig om vad den vet om ufon? Är tjänstemän undertrycka sanningen om utomjordiska hemsökelser?

De federala utfrågningar UFO-forskare har krävt ännu inte förverkligats. Men några av de vittnesmål som skulle ställas på dessa förfaranden kommer att poserade denna vecka till tidigare medlemmar av kongressen.

På National Press Club i Washington, DC, en Citizen utfrågning om Disclosure (CHD) kommer att utvecklas mellan 29 april – 3 Maj. För 30 timmar, kommer 40 internationella forskare och militära / agentur vittnen vittnar framför dessa ledamöter:

Klicka här för live uppdateringar (början kl 9 måndag)

Fd senator Mike Gravel (Dem / Lib, AK)
Tidigare Congresswomanen Carolyn Kilpatrick (Dem, Ml)
Tidigare Congresswomanen Lynn Woolsey (Dem, CA)
Tidigare Congresswomanen Darlene Hooley (Dem, OR)
Förutvarande kongressledamoten Roscoe Bartlett (Rep, MD)
Förutvarande kongressledamoten Merrill Cook (Rep, UT)
Titta på några av de CHD vittnen här.

”Jag tror inte att ET är det bästa ordet för det jag tycker det är mer oidentifierbara främmande ämnen eller fordon i luften -. Den är oidentifierad,” Gravel berättade HuffPost. ”Jag vet inte om det är små gröna män eller lila män eller om det är några män. Allt jag vet är att, över hela världen, det finns tusentals och åter tusentals iakttagelser. Några av dem kan vara hallucinatoriska, men under noggrann granskning, det finns verkliga observationer. Det är något som vi inte vet om. ”

Grus, en före detta Special Agent i Counter Intelligence Corps, som en gång insisterade från golvet i senaten att hans väljare hade rätt att få veta sanningen bakom Vietnamkriget, känner på samma sätt om allmänheten veta fakta om UFO.

”Efter att ha varit emot och kämpa, all min offentliga karriär, det militära industriella komplexet och det faktum att vi har överdriven sekretess, bara gör en björntjänst till folket när du har militären som känns det här har fått vara hemliga och de vann ‘t öppna sina filer. ”

En av grus s CHD utskott kollegor, Kilpatrick, berättade HuffPost hon inte gillar det faktum att ”detta land gör skämt om (UFO), men i andra länder är det en andlig typ av sak, så jag verkligen ser fram emot att se exakt vad det är.

”Som en medlem av anslagkommittén och Armed service kommittén och servering på Air Force Academy Board, jag alltid haft ett intresse [av UFO]. Jag tror att om det är något som vi måste diskutera, så vi borde vara en del av den diskussionen.

”Jag vill höra fakta och jag tar det på stort allvar. Jag vill inte vara ambivalent. Jag vill inte att det ska vara ett skämt. Det är alltför allvarligt. Om vi ​​sticka huvudet i sanden och säger att det finns inget där, vi förlorar, vårt land förlorar. Jag vill höra expertutlåtanden och vara övertygad om att något finns där. Jag är beredd att ta den vart det leder, och om det kommer att hjälpa vårt land och folket i Amerika vara bättre världsmedborgare, och om min anslagen erfarenhet kan hjälpa, jag är villig att göra det. ”

Både Grus och Kilpatrick säger att de tycker det är dags för en riktig kongress utredning UFOs och möjligheten att Jorden besöks av någon från mycket långt borta. De skulle också vilja se den här frågan tas upp igen i FN.

”Jag kan säga att vi inte behöver vänta på att förhören att göra det,” sade Grus. ”Huruvida eller inte kongressen vill göra det, tror jag att det är globalt och jag skulle vilja skilja det från kongressen i USA tror jag att det bör vara en del av FN ägnas åt detta. Jag skulle underteckna ett dokument sånt just nu. ”

Den internationella talesman för det veckolånga CHD är Apollo 14-astronauten Edgar Mitchell, som tror att jorden har varit och fortfarande kan besökas av utomjordingar.

”Jag kan inte säga var de kommer ifrån, men bevisen för deras närvaro här är ganska överväldigande – om du bryr dig att leta efter det Min enda gissning till varför det är det här embargot är att det finns pengar inblandade, gör. deras (hårdast) att hålla tyst på grund av den vinstpotential som går med att ha den kapacitet och den teknik som kan gå utanför vårt solsystem, ”Mitchell berättade HuffPost.

Mitchell, den sjätte mannen att gå på månen, hoppas denna veckas CHD hjälper stänga dörren för den påstådda sanningen embargo som omger UFO-ET fråga.

”[Vi behöver] sprida lite mer sanning om vilken typ av universum vi lever i och det faktum att vi inte är ensamma i universum. Vi har många, många mysterier på våra händer, och mysterier att lösa. Vi vet verkligen inte omfattningen av vår existens och vår bild av universum är fortfarande ganska primitiv. ”

CHD organisatör och politiska aktivisten Stephen Bassett säger att han hoppas denna händelse främst kommer att nå mainstream media och kongress.

”Budskapet till kongressen är det dags att utreda frågan igen och det är dags för media att inse att detta är den största nyheten historien om hela tiden. Jag tror att vi har en bestämd, mätbar chans att nå, någon gång i år, ordförande för USA går före det amerikanska folket och äntligen erkänner att de fenomen vi har upplevt under åtminstone de senaste 65 åren är i själva verket, som genereras av en utomjordisk icke-mänsklig intelligens ingrepp planeten Jorden. ”

——————————————————————————————————————-

ENGLISH

Is the federal government honest about what it knows about UFOs? Are officials suppressing the truth about extraterrestrial visitations?

The federal hearings UFO researchers have been demanding have not yet materialized. But some of the testimony that would be posed at those proceedings will be posed this week to former members of Congress.

At the National Press Club in Washington, D.C., a Citizen Hearing On Disclosure(CHD) will unfold between April 29 to May 3. For 30 hours, 40 internationalresearchers and military/agency witnesses will testify in front of these committee members:

Click Here For Live Updates (Beginning At 9 a.m. Monday)

Former Senator Mike Gravel (Dem/Lib, AK)
Former Congresswoman Carolyn Kilpatrick (Dem, MI)
Former Congresswoman Lynn Woolsey (Dem, CA)
Former Congresswoman Darlene Hooley (Dem, OR)
Former Congressman Roscoe Bartlett (Rep, MD)
Former Congressman Merrill Cook (Rep, UT)
Watch some of the CHD witnesses here.

”I don’t think ET is the best word for it. I think it’s more unidentifiable foreign substances or vehicles in the air — it’s unidentified,” Gravel told HuffPost. ”I don’t know if it’s little green men or purple men or if it’s any men. All I know is that, worldwide, there’s thousands and thousands of sightings. Some of them may be hallucinatory, but under close examination, there are real sightings. There’s something that we don’t know of.”

Gravel, a former Special Agent in the Counter Intelligence Corps, who once insisted from the floor of the Senate that his constituents had a right to know the truth behind the Vietnam War, feels the same way about the public knowing the facts about UFOs.

”Having been opposed and fighting, all of my public career, the military industrial complex and the fact that we have excessive secrecy, just does a disservice to the people when you have the military that feels this stuff has got to be secret and they won’t open their files.”

One of Gravel’s CHD committee colleagues, Kilpatrick, told HuffPost she doesn’t like the fact that ”this country makes jokes about (UFOs), but in other countries, it’s a spiritual kind of thing, so I’m really looking forward to seeing exactly what it is.

”As a member of the Appropriations Committee and Armed Service Committee and serving on the Air Force Academy Board, I always had an interest [in UFOs]. I think if there’s something there that we need to discuss, then we ought to be part of that discussion.

”I want to hear the factual information and I’m taking it very seriously. I don’t want to be ambivalent. I don’t want it to be a joke. It’s too serious. If we bury our heads in the sand and say there’s nothing there, we lose, our country loses. I want to hear the expert testimony and be convinced that something’s there. I’m willing to take it where it leads, and if it’ll help our country and the people of America be better world citizens, and if my appropriations experience can help, I’m willing to do that.”

Both Gravel and Kilpatrick say they think it’s time for a real congressional investigation into UFOs and the possibility that Earth is being visited by someone from very far away. They’d also like to see this issue brought up again at the United Nations.

”I can say that we don’t have to wait for the hearings to do that,” said Gravel. ”Whether or not Congress wants to do it, I think that it’s global in nature and I would like to divorce it from the Congress of the U.S. I think that there should be a part of the U.N. devoted to this. I would sign a document like that right now.”

The international spokesperson for the weeklong CHD is Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell, who believes that Earth has been and may still be visited by extraterrestrials.

”I can’t say where they’re from, but the evidence of their presence here is pretty overwhelming — IF you care to look for it. My only guess as to why there’s this embargo is because there are money people involved, doing their (hardest) to keep it quiet because of the profit potential that goes with having the capability and the technology that could go outside of our solar system,” Mitchell told HuffPost.

Mitchell, the sixth man to walk on the moon, is hoping this week’s CHD will help close the door on the alleged truth embargo that surrounds the UFO-ET issue.

”[We need to] spread a little bit more truth about the type of universe we live in and the fact that we’re not alone in the universe. We’ve got many, many mysteries on our hands, and mysteries to solve. We really don’t know the scope of our existence and our picture of the universe is still pretty primitive.”

CHD organizer and political activist Stephen Bassett says he’s hoping this event will primarily reach the mainstream media and Congress.

”The message to Congress is it’s time to investigate this issue again and it’s time for the media to realize this is the greatest news story of all time. I believe we have a definite, measurable chance of achieving, sometime this year, the president of the United States going before the American people and finally acknowledging that the phenomena we have been experiencing for at least the last 65 years is, in fact, being generated by an extraterrestrial non-human intelligence engaging the planet Earth.”

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s