Ocean-X TEAM (First Sample Ready) // Ocean-X TEAM (första provet klart)

 

 

Image

 

SWEDISH // ENGLISH

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16577422.ab

Cirkeln i Östersjön har gäckat skattletare, geologer, ufo-fantaster och marinarkeologer.Nu har de första svaren från analyser av stenar från formationen kommit – och de är uppseendeväckande.

– Man har hittat ett bränt organiskt material på dem, säger Dennis Åsberg som var med och hittade cirkeln.

Både lärde och olärde tvistar om vad som egentligen har hänt där på botten av Östersjön, där två svenska skattletare hittade den märkliga cirkeln.
Då svenska forskare inte var intresserade av att undersöka de basaltstenar man hämtat upp från botten kom hjälpen i stället från Israel.
Där erbjöd sig Weizmanns vetenskapsinstitut och arkeologinstitutet på Tel Avivs universitet att båda studera stenarna.
Organiskt material
Nu har de svenska cirkelupptäckarna Dennis Åsberg och Peter Lindberg fått de första beskeden från Israel och publicerat det på sin hemsida.
Där framgår att ett bränt organiskt material hittats.
– Det är rätt häftigt och helt galet. Det är ett frågetecken kring vad det organiska materialet man hittat på stenen är för något, säger Dennis Åsberg.
Något som förvånar i den preliminära rapporten är att man daterat det organiska materialet till att vara mellan 15 000 och 140 000 år gammalt.
– Det ska inte vara möjligt på den här breddgraden. Senast man hade någon vulkanisk aktivitet eller något liknande är 150 miljoner år sedan.
Även forskarna i Israel blev förvånade över upptäckten och har begärt att få ner fler stenar som man kan analysera.
– Beskedet om åldern och det biologiska materialet blev ju så konstigt att de måste göra om det. De är verkligen intresserade av det här, och det tyder ju på att det är någonting intressant.
Geolog förvånad
Även Fredrik Klingberg, geolog vid Sveriges geologiska undersökning, tycker de preliminära resultaten är märkligt.
– Organiskt material med de åldrarna går ju att hitta i Sverige, men upphettningen är det däremot egendomligt att de kommit fram till. Sedan är det ju svårt att datera organiskt material, men jag förstår inte hur de kan ha sådan spridning i resultatet, säger han till Aftonbladet.
Det är något som forskarna i Israel hoppas kunna precisera närmare när man undersöker de nya exemplaren och man hoppas också kunna reda ut vad exakt det organiska materialet består av.
Dennis Åsberg är förvånad över det svala intresset från svenska forskare.
– Stenen är basalt, en vulkanisk sten. När vi pratat med svenska geologer säger man att basalt inte är ovanligt att man hittar i Östersjö. Men vi har ju inte hittat en sten, utan hur mycket som helst just runt det här föremålet.

Image

——————————————————————————————————————

Translated with googletranslate. Miss spelling may occur

The circle in the Baltic Sea has eluded treasure hunters, geologists, UFO enthusiasts and marine archaeologists.
Now, the first answers from analyzes of rocks from the formation arrived – and they are spectacular.
– You have found a burnt organic material on them, said Dennis Åsberg who helped found the circle.

Both learned and unlearned argue about what really happened there on the bottom of the Baltic Sea, where two Swedish treasure hunters found the strange circle.
When Swedish researchers were not interested in investigating the basalt stones they picked up from the bottom, help came instead from Israel.
It offered Weizmann Science Institute and Institute archaeologist at Tel Aviv University that both studying rocks.
Organic material
Now, the Swedish circle discoverers Dennis Åsberg and Peter Lindberg received the first slips from Israel and published it on his website.
They show that a burned organic material found.
– It’s pretty cool and crazy. There is a question mark about what the organic material found on the stone for anything, said Dennis Åsberg.
Something that surprises in the preliminary report is to be dated the organic material to be between 15 000 and 140 000 years old.
– It will not be possible at this latitude. Last man had no volcanic activity or anything like that, 150 million years ago.
Although researchers in Israel were surprised discovery and requested to bring down more rocks that you can analyze.
– The news of the age and the biological material was the wonder they have to do it. They are really interested in this, and it suggests, of course there is something interesting.
Geologist surprised
Even Frederick Klingberg, a geologist at the Geological Survey of Sweden, thinks the preliminary results are remarkable.
– Organic material in the aged is the finding in Sweden, but the heating is however strange that they come up with. Since it’s hard to date organic material, but I do not understand how they can have such a spread in the results, he says to Aftonbladet.
It is something that scientists in Israel hopes to pinpoint detail when examining the new copies and they also hope to find out what exactly the organic matter consists of.
Dennis Åsberg’m surprised it cool interest from Swedish researchers.
– The stone is basalt, a volcanic rock. When we talked to the Swedish geologists say that basalt is not unusual to find in the Baltic Sea. But we have not found a way, but how much you like right around this item.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Ocean-X TEAM (First Sample Ready) // Ocean-X TEAM (första provet klart)

  1. Ping: Ocean X Team Östersjön Objekt Analyserat // Ocean X Team Baltic Sea Object Analyzed | UfoBloggaren

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s