Uks förre UFO rådgivare : Vapen lager mot Utomjordingar // Uks UFO Adviser : Stockpile weponary against ET´

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

 

En tidigare UFO rådgivare försvarsdepartementet i Storbritannien hävdar att regeringen har förberett vapen för att försvara landet mot eventuella främmande invasion eller attack.

Nick Pope röjas att landet har lagrade speciella vapen, drönare och många prototyp flygplan för att bekämpa skrämmande utomjordingar som syftar till att invadera landet. Han förklarade under en intervju med MSN att utomjordisk invasion är inte omöjligt med tanke på att rapporterade UFO-observationer aldrig sluta uppstår trots regeringens avslag. Han tillskriver sin tro på möjlig främmande hot mot uttalanden av USA: s tidigare president Ronald Reagan under sitt tal till FN säger att han tänkte hur alla länder skulle göra likheter när en främmande angrepp blir sann.

En av de faktorer som verkligen övertygade påven att främmande angrepp är möjligt var händelsen i Rendlesham Forest i Suffolk i östra England 1980, där ett UFO var enligt uppgift landa mellan två militärbaser. Militärer som svarade på området händelsen rapporterade att strålningsnivåer gick utöver normala som det okända flygande föremål sågs flyga över baserna.

Påven spenderade 21 år på försvarsministeriet tills han lämnade 2006. Han var också en gång i samordning med ett statligt program som var avsedd för hävande och släppa UFO dokument från ministeriet till Riksarkivet. Han är för närvarande bosatt Kalifornien och bedriver föreläsningar runt om i världen samtidigt som du arbetar med film och TV-bolag.

Han sade att i händelse av en främmande angrepp skulle länder runt om i världen enkelt kombinera sina resurser och inrätta ett starkt försvar, sätta åt sidan deras skillnader i tro och kulturer.

——————————————————————————————————————————————————-

A former UFO Adviser to the Ministry of Defense in the UK claims that the government has prepared weaponry for defending the country against any possible alien invasion or attack.

Nick Pope divulged that the country has stockpiled special weapons, drones and many prototype aircraft to fight against terrifying extraterrestrials aiming to invade the nation. He explained during an interview with MSN that alien invasion is not impossible given that reported UFO sightings never stop from occurring despite the government’s rejection. He attributes his belief in possible alien threat to the statements of former U.S. President Ronald Reagan during his speech to the United Nations saying that he was thinking how all countries could make similarities when an alien attack becomes true.

One of the factors that really convinced Pope that alien attacks are possible was the incident in Rendlesham Forest in Suffolk in East England in 1980 wherein a UFO was reportedly landing between two military bases. Military officers who responded to the area of incident reported that radiation levels went beyond normal as the unknown flying object was seen flying over the bases.

Pope spent 21 years at the MoD until he left in 2006. He was also once in coordination with a government program that was intended for declassifying and releasing UFO documents from the ministry to the National Archives. He is presently residing California and conducts lectures around the world while working with film and television companies.

He said that in the event of an alien attack, countries around the world could easily combine their resources and set up a strong defence, putting aside their differences in beliefs and cultures.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s