BBC filmteam hålls under vapenhot i Nevada-området 51 // BBC Film Crew Held at Gunpoint in Nevada’s Area 51

Ett filmteam från den välkända British Broadcasting Company (BBC) fångades av militärer under vapenhot efter att ha smygit in den ökända Area 51 i Las Vegas, Nevada. Beväpnad med M16 pga av områdets säkerhet tvingades denna 12-mans besättning att ligga på marken och konfiskerade deras telefoner, kameror, plånböcker och andra tillbehör.

UFO expert Darren Perks, som var med besättningen i det ögonblicket, förklarade att deras huvudsakliga avsikt var att turnera över hela Kalifornien, Arizona och Nevada med Andrew Maxwell, en komiker presentatör och andra fyra personer som är dedikerade för att söka efter bevis på UFO existens . Han tillade att de valde att ha en resa till Nevada första sedan Area 51 har allmänt känd som en mystisk militärbas i världen. Dessutom var laget så lockas till klara natthimlen att de hoppades mycket att upptäcka något ovanligt.

BBC filmteamet in militärbasen den 14 maj 2012 kl ungefär 05:00 utan tillstånd eftersom de sa att det inte fanns några militära tjänstemän i entrén och området var tyst och verkade obevakad. De försökte ringa vakterna men ingen var där. Teamet filmade i 30 minuter, tog några bilder och spatserade i närheten innan vakterna rusade ut och hade sitt faced ljugit på marken i tre timmar. Situationen lättade sedan av när Lincoln County Sheriffs kom och utfärdade dem en biljett. Varje besättningsmedlemmar fick böta 375 brittiska pounds efter att grillas på deras syfte för olaga intrång.

Händelsen var så allvarlig att Washington skulle informera London som 12 britter brutit säkerheten vid amerikanska topphemliga militärbas. BBC Besättningen stod inför sex månaders fängelse innan ett slag hade okända Washington tjänsteman dem lyfte från fallet.

 
———————————————————————————————————————————————————
 
A film crew from the well-known British Broadcasting Company (BBC) was captured by military officers at gunpoint after sneaking into the infamous Area 51 in Las Vegas, Nevada. Armed with M16, the area’s security forces forced this 12-man crew to lie on the ground and confiscated their phones, cameras, wallets and other credentials.

UFO expert Darren Perks, who was with the crew at that moment, explained that their main intention was to tour across California, Arizona and Nevada with Andrew Maxwell, a comedian presenter, and other four persons who are dedicated to search for evidence on UFO existence. He added that they chose to have a trip to Nevada first since Area 51 has been widely known as a mysterious military base in the world. Besides, the team was so attracted to the clear night sky that they hoped a lot to spot something unusual.

The BBC film team entered the military base on May 14, 2012 at approximately 5pm without any permission because they said there were no military officials in the entrance and the area was silent and seemed unattended. They tried to call the guards but nobody was there. The team filmed for 30 minutes, took some images, and strolled in the vicinity before the guards rushed out and had their faced lied on the ground for three hours. The situation then eased off when the Lincoln County Sheriffs arrived and issued them a ticket. Each crew members got fined 375 British pounds after being grilled on their purpose for trespassing.

The incident was so serious that Washington had to inform London that 12 British people breached security at U.S. top-secret military base. The BBC crew was facing six-month imprisonment before a kind, unknown Washington official had them lifted from the case.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s