UFO V.S. regeringens Konspiration // UFOs v.s. Government Conspiracy

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Många människor tror på regeringens konspiration avseende UFO-observationer. Påståendet att regeringen avser att dölja eventuella bevis för främmande angrepp tycks vara mycket öppen att människor enkelt kan räkna ut det. Kanske finns det inga bevis för att exakt kan förklara mysteriet bakom utomjordingar och utomjordingar. Men historien upprepar sig och det gör rapporter om UFO framträdanden.

Bommen första UFO observation åtföljs av det ökande intresset av forskare och forskare i eventuell liv bortom jorden. De rymduppdrag lanseras på Mars visar bara hur desperata människor är att hitta även en liten bevis på att utomjordingar är verkliga. När NASA: s Mars Science Laboratory (MSL) invaderade Martian planeten verkade uppkomsten av rapporterade iakttagelser av konstiga saker som är relevanta för utlänningar i den röda planetens himmel för mycket att hantera. Om du vill lägga till det var lyckad landning av rover Nyfikenhet följt av flera hävdar att Gale kratern landningsplatsen var omgiven av oidentifierade flygande föremål. Faktum är att bilder från MSL anses ha konstiga formationer som klassificerats som oidentifierade, men senare avslutades vara orsakade av dålig kamera pixlar.

Dessutom var månlandningen Apollo 11 år 1969 också omgiven ett antal planerade UFO-observationer. Bekräftade dock varken berömda Neil Armstrong heller en av de NASA tjänstemän sådana anklagelser. Livet har fyllts med fiktiva berättelser och detta har verkligen påverkat hur människor ser potentiella utomjordiska existens.

——————————————————————————————————————-

Many people believe in government conspiracy pertaining to UFO sightings. The claim that the government aims to hide any possible evidence of alien attacks seems to be very transparent that the people can easily figure it out. Perhaps, there is no evidence that can exactly explain the mystery behind aliens and extraterrestrials. But the history repeats itself and so do reports on UFO appearances.

The boom of the first UFO sighting is accompanied by the increasing interest of scientists and researchers in possible life beyond earth. The space missions launched on Mars only indicates how desperate humans are in finding even a small proof that extraterrestrials are real. When NASA’s Mars Science Laboratory (MSL) invaded the Martian planet, the emergence of reported sightings of strange things relevant to aliens in the red planet’s skies seemed too much to handle. To add to that, the successful landing of rover Curiosity was followed by several claims that the Gale crater landing site was surrounded by unidentified flying objects. In fact, photos from MSL are seen to have strange formations that were classified as unidentified, but were later concluded to be caused by poor camera pixels.

Furthermore, the moon landing of Apollo 11 in 1969 was also surrounded a number of intended UFO sightings. However, neither famous Neil Armstrong nor one of the NASA officials confirmed such allegations. Life has been filled with fictional stories and this has truly influenced how humans see potential extraterrestrial existence.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s