Air Force Super farts ​​flygande tefat Schema avslöjas Till sist // Air Force Super Speed Flying Saucer Schematics Finally Revealed

 

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Förekomst av utomjordiskt liv har fortfarande ingen fast bevis men flygande tefat var nästan en realitet. En scheman och uppgifter om en militär satsning på 1950-talet som aldrig setts tidigare publicerades för ett par dagar sedan av Riksarkivet. Denna viss satsning kallades Project 1794, som dess primära uppgift var att bygga avancerade flygplan.

Enligt de nya offentligt avslöjade material hade US Air Force nära relation med numera nedlagda kanadensiska företaget och nära samarbetat för planen att göra en unik typ av flygplan. Projekt 1794 lyckades nå så långt som att skapa prototyp. I promemorian från och med 1956 sammanfattar resultaten av prototyp testning och avslöjar den exakta mål utvecklare.

Fatet var planerat att ha ett tak på mer än 100.000 meter och en maximal räckvidd på cirka 1.000 nautiska miles, som nämnts i dokumentet.

Om planen följdes fram till slutet, de skulle ha gjort ett flygande tefat som skulle kunna nå på jordens stratosfären med 2, 600 miles per timme i genomsnitt toppfart. Båten kan också ta bort och landa vertikalt (VTOL) med hjälp av framdrivning jetplan för kontroll och stabilisering av det.

I dokumentet säger något om att den faktiska utvecklingen av fatet var bättre än väntat. Den säger att den nuvarande utformningen hade mer överlägsen prestanda än vad som ursprungligen förväntades.

Många undrar varför planen inte var klar till slutet och varför krig inte utkämpades med flygande tefat. Det var kanske på grund av kostnaden för att bygga prototyp som uppskattades ligga på $ 3, 168.000 vilket motsvarar $ 26.600.000 i dagens pengar. Beloppet skulle ha betraktats som alltför mycket för utvecklingen av en sådan avancerad teknik. Problem att skapa sådan teknik bidrog också till beslutet att stoppa projektet som det inte komma någonstans nära 100.000 meter i höjd, bara 5-6 meter.

——————————————————————————————————————–

Existence of extraterrestrial life has still no solid supporting evidence but flying saucer was almost a reality. A schematics and details of a military venture in 1950s that never been seen before was published a couple of days ago by the National Archives. This certain venture was called Project 1794, which its primary mission was to build advanced aircraft.

According to the newly publicly revealed materials, U.S. Air Force had close relationship with now-defunct Canadian firm and closely worked together for the plan of making a unique kind of aircraft. Project 1794 managed to reach as far as creating prototype design. The memo starting in 1956 summarizes results of prototype testing and reveals the exact goal of developers.

The saucer was planned to have a ceiling of more than 100,000 feet and a maximum range of around 1,000 nautical miles, as noted on the document.

If the plan was followed until the end, they would have made a flying saucer which could reach at the Earth’s stratosphere with 2, 600 miles per hour as an average top speed. The craft could also take off and land vertically (VTOL) with the help of propulsion jets for control and stabilization of it.

The document somewhat tells that the actual development of the saucer was better than originally expected. It says that the present design had more superior performance than what was initially expected.

Many wonder why the plan was not finished to the end and why wars were not fought with flying saucers. It was maybe because of the cost to build prototype which was estimated to be at $3, 168,000 which is equivalent to $26.6 million in today’s money. The amount would have been considered as too much for the development of such advanced technology. Problems in creating such technology also contributed to the decision to stop the project such as it did not get anywhere near 100,000 feet in altitude, only five to six feet.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s