Ocean X Team Östersjön Objekt Analyserat // Ocean X Team Baltic Sea Object Analyzed

Dont forget to like facebookpagefor Daily uppdates!
http://www.facebook.com/pages/UfoBloggaren/260128397354242
Glöm inte att gilla Facebook sidan för dagliga uppdateringar!

Hello i see many ppl entering old post.. new Update this link.
https://ufobloggaren.wordpress.com/2013/04/11/ocean-x-team-first-sample-ready-ocean-x-team-forsta-provet-klart/

Hej. ser att många klickar på en gammal länk klicka på denna ovanför för att komma in på den nya uppdateringen 11/ April / 2013

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15322752.ab

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Video Sub Översatt till svenska om du inte kan/förstår eller har mindre uppfattning på engelska.

Svensk sjöfart skattjägare Ocean X team skapade rubriker förra året med oavsiktlig upptäckten av en mystisk cirkulärt objekt på botten av Östersjön.
Nu, tack vare mer utforskning och laboratorieanalys av stenar på och runt objektet, de är ett steg närmare att lyfta slöjan på mysteriet.
Stenarna som låg på objektet visade sig vara röd granit som kom med istiden.
Ocean X teammedlem Dennis Åsberg teori är när isen smälte, stenarna landade på objektet.
Det skulle innebära att det borde ha varit där mer än 140 000 år.
Nyligen undersökning av föremålet har avslöjat ett hål ungefär två meter i diameter och att objektet inte är förankrade i marken.
[Dennis Åsberg, Ocean X Team]:
”Vi har upptäckt att objektet separeras från havsbotten det om på en ås, har vi undersökt objektet med ROV roboten och betraktade objektet underifrån. Man kan se att den nedre och objektet separeras.”
Ocean X Team har nu gjort sin tredje expedition till den mystiska föremålet.
Materialet i objektet är för hårt, så det har inte varit möjligt att ta bort något från det ännu, säger Dennis.
Men de har lyckats få upp några stenar som har varit på och runt anomali för analys.
Teamet har också funnit många svarta magma-liknande stenar på platsen.
Dennis teori är att objektet måste ha varit på en mycket hög temperatur vid något tillfälle. Detta orsakade stenar i dess närhet för att bli förkolnade.
Dennis tror att objektet avsiktligt utformades.
[Dennis Åsberg, Ocean X Team]:
”Som jag ser det, när vi har varit och tittat på det, det ser väldigt konstigt för mig ser det ut som något är konstruerad, eftersom vi har dessa vinklar, 90 graders vinkel, gångarna av objektet.”
Det internationella intresset för objektet har vuxit tillsammans med uppmärksamhet i media.
Ocean X Team följs nu av tusentals fans på internet som vill veta vad den mystiska föremålet är.
Dennis hoppas att deras nästa expedition kommer att vara i våren när kylig nordiska vädret har förbättrats.

NTD News, Stockholm

————————————————————————————

(English SuB for the video word to word)

Swedish seafaring treasure hunters Ocean X Team made headlines last year with the accidental discovery of a mysterious circular object at the bottom of the Baltic Sea.
Now, thanks to more exploration and a laboratory analysis of stones on and around the object, they’re a step closer to lifting the veil on the mystery.
The stones that lay on the object turned out to be red granite which came with the ice age.
Ocean X Team member Dennis Åsberg’s theory is when the ice melted, the stones landed on the object.
That would mean it should have been there more than 140 000 years.
Recent examination of the object has revealed a hole about two meters in diameter and that the object is not anchored to the ground.
[Dennis Åsberg, Ocean X Team]:
”We have discovered that the object is separated from the ocean floor it’s laying on a ridge, we’ve investigated the object with the ROV robot and looked at the object from below. One can see that the bottom and the object is separated. ”
Ocean X Team have now made their third expedition to the mysterious object.
The material of the object is too hard, so it has not been possible to remove anything from it yet, says Dennis.
But they have managed to bring up some stones that have been on and around the anomaly for analysis.
The team have also found many black magma-like stones at the site.
Dennis’ theory is that the object must have been at a very high temperature at some point. This caused stones in its vicinity to become charred.
Dennis believes that the object was purposefully designed.
[Dennis Åsberg, Ocean X Team]:
”As I see it, when we’ve been and looked at it, it looks really strange to me, it looks like something is designed, in that we have these angles, 90 degree angles, the aisles of the object.”
International interest in the object has grown alongside the media attention.
Ocean X Team is now followed by thousands of fans on the internet who want to know what the mysterious object is.
Dennis hopes that their next expedition will be in spring when the frigid Nordic weather has improved.

NTD News, Stockholm

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Ocean X Team Östersjön Objekt Analyserat // Ocean X Team Baltic Sea Object Analyzed

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s