Mass Aresteringarna fortsätter // Mass Arrests Continues

http://bloggar.aftonbladet.se/flyktenfrandetroit/2012/09/lafayette-boulevard-borgmastaren-infor-ratta-i-mordets-huvudstad/

Lafayette Boulevard: Borgmästaren inför rätta i mordets huvudstad

Lafayette Boulevard: The mayor on trial in the capital of the murder

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Den före detta borgmästaren Kwame Kilpatrick lämnar domstolsbyggnaden tillsammans med sina advokater.
 

Kwame Kilpatrick är en flott karl i kritstrecksrandig kostym. Han var tidigare borgmästare i Detroit, nu står han inför rätta, åtalad för svindleri, utpressning och bestickning.
Kilpatrick kliver in i sal 858 i den federala domstolen och säger:
– Hallå killar.
Han är en storslagen person, lång, bred, gladlynt, klädd i dyr kostym.
Han riskerar 30 års fängelse. Åklagaren säger att Kilpatrick drev ett brottssyndikat från ämbetsrummet. Han använde stadshuset som sin egen bank med obegränsad kredit. Medlemmar i syndikatet var hans far Bernard, lika gladlynt och nästan lika flott, en byggherre samt chefen för stadens vatten– och avloppsförvaltning, en grå karl med hängande mungipor och för stor kostym.
De fyra herrarna sitter till vänster i salen, omgivna av advokater. Rättegången har inte kommit igång än. Domstolen ska först välja 66 jurymedlemmar av vilka tolv ska döma eller fria Kilpatrick och de andra misstänkta.
17 kommuntjänstemän och företagare har redan erkänt korruption i samma härva. Den federala polisen FBI säger att nya tillslag är att vänta.
Den store mannen på de anklagades bänk har varit med förut. Han var borgmästare mellan 2002 och 2008. Det cirkulerade uppgifter om party med strippor i residenset, maktmissbruk och bedrägerier. Klarlagt är en otrohetsskandal med den snygga stabschefen. En polischef som sparkades för att han var hederlig och la sig i borgmästarens affärer.

Kwame Kilpatrick är lång, bred, gladlynt och klädd i dyr kostym.

 

Kilpatrick begick mened, dömdes till 99 dagars fängelse och att betala tillbaka en miljon dollar till staden. Med det var hans politiska liv slut.
2010 fick han fjorton månaders fängelse efter att ha dolt tillgångar för att smita undan miljonbetalningen.
Och nu sitter han i rätten igen. På gott humör. Tillsammans med sina 71-årige far som tidigare var en av countyts högsta tjänstemän. Kwames mor var tidigare ledamot i Michigans kongress.
En annan domstol förbereder en process mot förre chefen för roteln för grova brott i Detroit. Han är misstänkt för svindleri, utpressning, narkotikahandel och för att ha fabricerat bevis.
Herre gud, vad är det här för stad?
Å ena sidan sidan sitter jag i en sal där domaren Nancy Edmunds, advokater och åklagare med pedantisk noggranhet granskar varje potentiell jurymedlems lämplighet. En av advokaterna frågar en man i 30-årsåldern som eventuellt ska sitta i juryn:
– Du träffar ofta din syster?
– Ja.
– Lyssnar du på hennes åsikter?
– Ja, men jag lyder inte alltid hennes råd.
– Vad har hon sagt om den förre borgmästaren?
– Att han är välklädd.
– Inget annat?
– Nej.
– Du är just förlovad?
– Ja.
– Har din fästmö någon åsikt om den förre borgmästaren?
– Inte vad jag vet.
– Har ni diskuterat honom?
– Nej.
Det är rättvisan som noggrannast: Kwame Kilpatrick ska få en opartisk rättegång.
Men åtta våningar nedanför salens fönster breder en delvis laglös stad ut sig. Det är inte jag som säger det. Orden kommer från Bernie Cybulski, polis sedan 43 år, vice ordförande i facket, rasande och stridslysten sedan stadens poliser fått försämrade förmåner och en lönesänkning på tio procent.

Bernie Cybulski,vice ordförande i polisfacket sitter framför portätten av polismännen som dött i tjänst.

– Vi var USA:s mest kriminella stad, säger han. Nu är vi tvåa. Grannstaden Flint är nummer ett. Men jag tror att vi återtar ledningen nästa år.
Morden går upp igen. Över 260 personer har mördats hittills i år. Detroit har drygt 700 000 invånare. Sverige, med nio miljoner invånare, hade 81 fall av dödligt våld förra året.
– Det är som Beirut, säger Cybulski. Folk därute har större vapen än vi. Ägaren till en spritbutik sov i sin affär för tre dagar sedan. Tre killar gjorde inbrott. Han sköt dem, en dog.

Ägaren sov i butiken för att skydda den! Om du rör dig i ytterområdena finns det inga poliser.
Cybulski själv har flyttat från Detroit sedan hans hem blev beskjutet två gånger.
* Var de ute efter dig?
– Nej, det var en knarkarkvart i huset bredvid. Jag ringde polisen men inget hände.
Den mest noggranna rättvisa gränsar till – anarkin? Ett kraftlöst samhälle? I sal 858 fortsätter uttagningen av juryn. Domaren Nancy Edmunds frågar en potentiell jurymedlem:
– Släktingar till dig har haft ett byggföretag?
– Farfar och min farbror hade det.
– Utförde de uppdrag åt Detroit stad?
– Aldrig.
– Är bolaget fortfarande aktivt?
– Nej.
– När upphörde verksamheten?
– Det bör ha varit strax efter farfars död 1984.
Kwame Kilpatrick är svart. En av advokaterna frågar en annan potentiell jurymedlem:
– Hur kände du det när din dotter gifte sig med en afroamerikan?
– Vem hon gifter sig med är hennes ensak.
Långsamt, långsamt mal rättvisans kvarn. Kwame Kilpatrick sitter tillbakalutad, han vilar sin hand mot advokatens stol. Naglarna är perfekt klippta

 

——————————————————————————————

ENGLISH!

Lafayette Boulevard: The mayor on trial in the capital murder

Lafayette Boulevard: The mayor on trial in the capital of the murder

Translated by Google Translate rod failure can occur
Translated by Google Translate rod failure can occur

The former mayor Kwame Kilpatrick leaves the courthouse with his lawyers.
 
Kwame Kilpatrick is a classy man in pinstriped. He was the former mayor of Detroit, now he stands on trial, charged with racketeering, extortion and bribery.
Kilpatrick steps into the room 858 of the Federal Court and says:
– Hey guys.
He is a great person, tall, broad, cheerful, dressed in expensive suits.
He faces 30 years in prison. The prosecutor says that Kilpatrick ran a crime syndicate from ämbetsrummet. He used the town hall as his own bank with unlimited credit. Members of the syndicate was his father Bernard, equally cheerful and almost as classy, ​​a property developer and the head of the city’s water and wastewater management, a gray man with drooping corners of the mouth and great costume.
The four men are to the left of the hall, surrounded by lawyers. The trial has not started yet. The court must first select 66 jurors, of which twelve judging or free Kilpatrick and the other suspects.
17 city officials and business owners have already recognized the corruption in the same tangle. The FBI says that the new crackdown is expected.
The big man in the dock have been with before. He was mayor between 2002 and 2008. It circulated details of party with strippers at the residence, abuse of power and fraud. Ready Added an infidelity scandal with the sleek chief of staff. A police chief who was fired because he was honest and lay down in the mayor’s business.

Kwame Kilpatrick is long, broad, cheerful and dressed in expensive suits.

 
Kilpatrick committed perjury, was sentenced to 99 days in prison and to pay back a million dollars to the city. With his political life ended.
2010 he was fourteen months in prison after being hidden assets to evade one million payment.
And now he sits in court again. In a good mood. Together with his 71-year-old father who was formerly one of the county’s top officials. Kwames mother was a former member of the Michigan Congress.
Another court is preparing a lawsuit against the former head of the Division for serious crimes in Detroit. He is accused of racketeering, extortion, drug trafficking and to have fabricated evidence.
My God, what is this city?
On the one hand side I’m sitting in a hall where Judge Nancy Edmunds, lawyers and prosecutors with pedantic accuracy examines each potential jury member’s suitability. One of the lawyers asks a man in his 30s who might be sitting on the jury:
– You often meet your sister?
– Yes.
– Do you listen to her opinions?
– Yes, but I do not always obey her advice.
– What did she say about the former mayor?
– That he is well dressed.
– Nothing else?
– No.
– You are currently engaged?
– Yes.
– Does your fiancee an opinion on the former mayor?
– Not that I know.
– Have you discussed him?
– No.
It is justice that most accurate: Kwame Kilpatrick should get a fair trial.
But eight floors beneath the hall window expands a partially lawless city out. It’s not me who says that. These words come from Bernie Cybulski, police then aged 43, Deputy Chairman of the union, angry and combative after city police received preference erosion and a reduction in wages of ten per cent.

Bernie Cybulski, vice chairman of the police union sitting in front of the house of port officers who died in service.

– We were America’s most criminal city, he says. Now we are in second. The neighboring city of Flint is number one. But I think we take back the lead next year.
Murders are up again. Over 260 people have been murdered so far this year. Detroit has more than 700 000 inhabitants. Sweden, with nine million inhabitants, had 81 cases of lethal violence last year.
– It’s like Beirut, said Cybulski. People out there have more weapons than we do. The owner of a liquor store was sleeping in his shop three days ago. Three guys did the burglary. He shot them, one died.

The owner was sleeping in the store to protect it! If you are moving in the outer areas, there are no police.
Cybulski itself has moved from Detroit since his home was shot at twice.
* Were they looking for you?
– No, it was a junkie fourth in the house next door. I called the police but nothing happened.
The most accurate fair borders – anarchy? An impotent society? In room 858 continues the selection of the jury. Judge Nancy Edmunds asked a potential juror:
– Relatives of you have had a construction company?
– My grandfather and my uncle had it.
– Did the assignment for Detroit city?
– Never.
– Is the company still active?
– No.
– When ceased operations?
– It should have been just after grandfather’s death 1984th
Kwame Kilpatrick is black. One of the lawyers asked another potential juror:
– How did you feel when your daughter married an African-American?
– Who she marries is her business.
Slow, slow grind of justice served. Kwame Kilpatrick sits reclined, he rests his hand against the lawyer’s chair. The nails are perfectly trimmed

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s