UFO-letare söker efter mystisk spökraket // UFO Resercher looking for mystic Ghost Rocket

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15322752.ab

 

UFO-letare söker efter mystisk spökraket

 

I 32 år har det flygande föremålet förbryllat UFO-experter.

Nu ska sjön i Norrbotten finkammas i jakten på den mystiska spökraketen.

– Det är inget tvivel om att det är ett fysiskt föremål, säger Clas Svahn ordförande i UFO-Sverige.

Den 31 juli 1980 bevittnade två vandrare vid Muddus nationalpark i Norrbotten något häpnadsväckande. Ett avlångt, cigarrformat föremål med vingar kom vinande i luften. Föremålet flög rakt över vandrarnas huvuden och vidare över en sjö. Sekunderna senare vände det innan det sjönk till sjöns botten. Vandrarna larmade Försvarets forskningsanstalt som inledde en utredning – men efter att man konstaterat att föremålet inte var svenskt lades ärendet ner, enligt föreningen UFO-Sverige.

Ett stort team på väg

Nu, mer än trettio år senare, kan gåtan med det mystiska föremålet vara nära en lösning. I helgen ska UFO-Sverige bege sig till sjön och dyka efter ”spökraketen”. Teamet på 15 personer har tillgång till avancerad utrustning, en kock och två professionella dykare.

– Det vandrarna berättade är mycket trovärdig. De har aldrig ändrat sin berättelse, säger Clas Svahn, som har granskat dokument och intervjuat de båda vandrarna.

Kan ha plockats upp

Vad den mystiska raketen kan vara för något är omöjligt att säga, menar Clas Svahn.

– Att föremålet kunde vända över sjön tyder på att någon styrde det. Men varför landade det på sjön och varför sjönk det? Det är inget tvivel på att det är ett fysiskt föremål och då går det att plocka upp, säger han.

Risken finns däremot att någon kan ha varit i området och plockat upp raketen under tiden som har gått, menar han.

Flera liknande föremål har observerats

Enligt UFO-Sverige har flera liknande föremål observerats i området under åren. Senast i början av juli såg en man hur ett föremål kom flygandes på låg höjd längs Kalixälven. 1946 observerades en rad spolformade raketer som störtade i sjöar i Norrland. Trots att försvaret utrett vissa av observationerna har man aldrig hittat något.

– Men de letade aldrig i sjön vid Muddus nationalpark. Man kollade radar och konstaterade att inget fanns i luften. Men föremålet gick väldigt lågt, säger Clas Svahn.

——————————————————————————————————————————————————–

UFO letare looking for mysterious spökraket
For 32 years the flying object UFO experts puzzled.

Now, the lake in Norrbotten scoured in search of the mysterious spökraketen.

– There is no doubt that it is a physical object, says Clas Svahn chairman of UFO Sweden.

31 July 1980 witnessed two hikers at Muddus National Norrbotten something amazing. An elongated, cigar-shaped object with wings came whizzing in the air. The object flew straight over the heads of hikers and further lake. Seconds later turned it before it sank to the lake bottom. Hikers alerted the Defense Research Institute which launched an investigation – but after it was found that the object was not Swedish matter was brought down, in association UFO-Sweden.

A large team on the road
Now, more than thirty years later, the riddle of the mysterious object be near a solution. This weekend UFO-Sweden go to the lake and dive for ”spökraketen”. The team of 15 persons have access to advanced equipment, a cook and two professional divers.

– The hikers told is very credible. They have never changed their story, says Clas Svahn, who has reviewed documents and interviewed the two hikers.

Can be picked up
What the mysterious rocket can be for anything is impossible to tell, says Clas Svahn.

– The object could turn the lake indicate that someone was controlling it. But why it landed on the lake and why it sank? There is no doubt that it is a physical object, and then it will go to pick up, he says.

There is a risk however, that someone may have been in the area and picked up the rocket during the time that has passed, he said.

Several similar objects observed
According to UFO-Sweden has several similar objects observed in the area over the years. By the start of July saw how an object came flying at low altitude along the Kalix River. 1946 observed a number of fusiform rockets crashed in lakes in northern Sweden. Although the defense disputed some of the observations have never found anything.

– But they were never in the lake at Muddus National Park. They checked the radar and found that none were in the air. But the object was very low, says Clas Svahn

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s